Łodzie pychowe narew spływy pychówkami

PychówkiPierwowzorem pychówki było czółno. Do określenia łodzi wykonanych z wydrążonego pnia używano pojęcia komięga, karabl, dubica, dłubanka. Bogactwo nazewnictwa świadczy przede wszystkim o powszechności ich użycia.

Czółna wykonywane były z jednej kłody drewna o średnicy ok. 1 metra. Kloc sosny lub dębu ociosywano początkowo toporem lub siekierą, a następnie wybierano wnętrze cieślicami i wypalano rozgrzanym kawałkiem żelaza. Następnie opalano czółno, aby w ten sposób wygładzić wszelkie nierówności i zabezpieczyć drewno przed jego rozkładem. Tak wykonana łódź musiała spełniać kilka warunków: powinna być: stateczna, szybka, zwrotna i ładowna.

Łodzi tego typu używano między innymi do połowów i transportu, np: siana. Często była ona jedynym połączeniem ze światem. Ostatnią dłubankę widziałem na Narwi w rejonie Suraża w okresie mojego dzieciństwa.

Na Narwi jak również Biebrzy utrzymała się odmiana łodzi pychowej o płaskim dnie, bez wręg, z burtą wykonaną z jednej lub dwóch desek, czasami bez wykształconego dzioba i rufy. Swoją nazwę zawdzięcza temu, iż wiosłujący odpycha się od dna rzeki długim wiosłem lub tyczką. Dziś te smukłe i zwrotne łodzie służą głównie do przewozu ludzi i wędkowania.


Punts

Canoe there was prototype of punt. It use notion for determination of boat executed from excavated trunk, e.g. komięga, karabl, dubica, dłubanka. First of all, resource of onomastics shows (testify) about their generalities of uses.

Canoe was executable from one about near 1 meter diameter timber block. Log of pine or oak hewing initially with axe, but interior choose next cieślicami and it burn out warmed up scrap of iron. It char next canoe, in order to this way, smooth any inequality and indemnify timber before its schedule. Executed boat must grant several conditions so there should be power-mode, fast, reflexive and ładowna.

It use boat of this type between other for hunts and transport, e.g. hay. It was sole connection with world often. I saw last on Narew in Suraż in my period childhood.

On Narew as well Biebrza change of punt boat has been kept (has been maintained) about flat days (rock-bottoms), without wręg with broadside executed from one or two planks, without knowledgeable sometimes prow and sterns. It owes name ago, that oarsman is pushed back (is pushed away) from rock-bottom of river long oar or pole. Today this slender and reflexive boats be serve for transportation of people mainly and angle.>

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Projektowanie i wykonywanie stron www